Naknada štete za kašnjenje u realizaciji prenosa broja

Obaveštavamo vas da se Pravilnik o prenosivosti za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji primenjuje od 01. avgusta 2023. godine. U skladu sa Odredbama Pravilnika i Opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži, propisano je da korisnik stiče pravo na naknadu štete u slučaju da dođe do nepredviđenog kašnjenja u postupku prenosa. Ukoliko je do kašnjenja prenosa došlo krivicom Telekoma Srbija, bez obzira da li je Telekom primalac ili davalac, isplata naknade se vrši po podnetom zahtevu korisnika uplatom na račun ili umanjenjem mesečnog računa.  Naknada se isplaćuje po broju za svaki dan kašnjenja u iznosu od 50,00 dinara.