Obaveštenje o objavi novih Opštih uslova

Obaveštavamo korisnike da je Telekom Srbija, sa ciljem usklađivanja poslovanja sa odredbama važećeg Zakona o elektronskim komunikacijama, na zvaničnoj internet stranici, u delu Korisnička zona, Uslovi korišćenja, objavio nove Opšte uslove za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija i Opšte uslove za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija koji će biti u primeni od 7. maja 2024. godine.

Kako su novi Opšti uslovi posledica zakonskih i regulatornih promena, shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama krajnji korisnici nemaju po ovom osnovu prava na raskid ugovora bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom.